03/07/2022 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 04
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:18

 

Nguyên tác

不道諸公無表來,
茫然庶事遣人猜。
擁兵相學干戈銳,
使者徒勞百萬回。

Phiên âm

Bất đạo chư công vô biểu lai,
Mang nhiên thứ sự khiển nhân sai.
Ủng binh tương học can qua nhuệ,
Sứ giả đồ lao bách vạn hồi.

Dịch nghĩa

Không nói các ông không có dâng biểu về,
Rõ ràng là việc nhỏ khiến người nghi kị.
Dân quân đem huấn luyện quân sự,
Thì sứ giả đỡ vất vả đến trăm ngàn lần đi về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Không nói các ông dâng biểu về,
Rõ ràng việc nhỏ khiến người nghi.
Hãy luyện dân binh tài chiến đấu,
Sứ vua đỡ khổ ngàn lần đi.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 04