15/08/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 17:10

 

Phiên âm

Tùng cù mai sấu cộng bồi hồi
Đại trượng ngô đồ chí khí giai
Thi hậu sổ chi tâm sự bạch
Nguyệt trung thiên lý cố nhân lai
Tàng danh nhàn dật quân chân triết
Phù thế tiêu lao ngã bất tài
Ký cấu vi quang hà đẳng lạc
Dương quang biệt hậu đảo ngâm hoài

Dịch nghĩa

Loanh quanh cũng chỉ những tùng béo trúc gầy
Tự đề cao cho là mình cũng có chí khí như “bọn ta”
Sau khi làm thơ cạn vài chén rượu rồi bộc bạch tâm sự
Như dưới ánh trăng có bạn xa ngàn dặm đến thăm
Ẩn danh làm người nhàn dật ông là kẻ chân triết
Vất vả trong cuộc đời chìm nổi tôi đành chịu bất tài
Đã gặp nhau là may mắn rồi lại còn vui như thế nữa
Sau khi chia tay vẫn ghi nhớ ngẫm ngợi trong lòng

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Loanh quanh tùng béo trúc gầy
Tự cho mình cũng cao tay như người
Hàn huyên thơ rượu đầy vơi
Dưới trăng bạn tận chân trời đến chơi
Ẩn danh chân triết là người
Còn ta vất vả bất tài nổi trôi
Gặp nhau vui vẻ lắm rồi
Chia tay lòng vẫn bồi hồi vấn vương
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1