21/08/2022 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt Yên Hưng huyện doãn Lê thi
贈別安興縣尹黎詩

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 09:30

 

Nguyên tác

仲春遊鷲嶺,
是夜宿安興。
林密前村雨,
堂開半院燈。
有聲歸邑宰,
無事到山僧。
酒罷鳴騶去,
輕舟渡白藤。

Phiên âm

Trọng xuân du Thứu lĩnh[1],
Thị dạ túc Yên Hưng[2].
Lâm mật tiền thôn vũ,
Đường khai bán viện đăng.
Hữu thanh quy ấp tể,
Vô sự đáo sơn tăng.
Tửu bãi minh sô khứ,
Khinh chu độ Bạch Đằng[3].

Dịch nghĩa

Tháng Hai lên chơi núi Thứu
Đêm nghỉ lại ở Yên Hưng
Rừng dày thôn trước mưa giăng
Huyện đường mở cửa, nửa viện đèn sáng
Ông quan huyện là người nổi tiếng
Không việc bận đến nhà sư trên núi
Tiệc rượu tàn, giục ngựa đi
Thuyền nhẹ lướt bến Bạch Đằng

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Tháng Hai lên núi Thứu
Đêm nghỉ ở Yên Hưng
Rừng trước thôn mưa đổ
Huyện đường đèn sáng trưng
Tiếng tăm thuộc quan huyện
Rỗi việc là thày tăng
Tàn tiệc xe dời bánh
Thuyền qua bến Bạch Đằng
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Tức núi Lôi Âm, nằm ở phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
[2] Tên huyện nằm ở tỉnh Quảng Ninh.
[3] Tên sông chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), cách vịnh Hạ Long, cửa Lục khoảng 40 km.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Tặng biệt Yên Hưng huyện doãn Lê thi