18/10/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Vũ Lăng thái thú
答武陵太守

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:12

 

Nguyên tác

仗劍行千里,
微軀敢一言。
曾為大梁客,
不負信陵恩。

Phiên âm

Trượng kiếm hành thiên lý,
Vi khu cảm nhất ngôn.
Tằng vi Đại Lương[1] khách,
Bất phụ Tín Lăng[2] ân.

Dịch nghĩa

Đã mang kiếm đi xa ngàn dặm,
Kẻ hèn này dám thưa một lời:
Rằng nếu đã là khách của thành Đại Lương xưa,
Thì chẳng ai phụ ơn của Tín Lăng Quân đâu.

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Đeo kiếm đi ngàn dặm,
Thân mọn một lời rằng.
Đại Lương, từng là khách,
Đâu phụ nghĩa Tín Lăng.
Vũ Lăng ngày nay là huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

[1] Cố đô của nước Nguỵ thời Chiến Quốc, nay thuộc tỉnh Hà Nam.
[2] Em An Ly Vương (vua nước Nguỵ), ngụ tại Đại Lương. Tín Lăng Quân rất khiêm tốn và chiêu hiền đãi sĩ rất hậu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Đáp Vũ Lăng thái thú