13/08/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm tạc đá bia vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 10:20

 

Trăm năm tạc đá bia vàng
Đá thời thành gạch, ngãi chàng không quên
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm tạc đá bia vàng