16/06/2024 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 15
秦州雜詩其十五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:48

 

Nguyên tác

未暇泛蒼海,
悠悠兵馬間。
塞門風落木,
客舍雨連山。
阮籍行多興,
龐公隱不還。
東柯遂疏懶,
休鑷鬢毛斑。

Phiên âm

Vị hạ phiếm Thương Hải,
Du du binh mã gian.
Tái môn phong lạc mộc,
Khách xá vũ liên sơn.
Nguyễn Tịch[1] hành đa hứng,
Bàng công[2] ẩn bất hoàn.
Đông Kha toại sơ lãn,
Hưu nhiếp mấn mao ban.

Dịch nghĩa

Tới vùng biển xanh chưa xong,
Thì đã rầu rầu trong cảnh binh đao.
Nơi cửa ải, cây lạnh rụng lá,
Nhà khách mưa toả khắp núi.
Nguyễn Tịch đi có nhiều hứng thú,
Bàng Đức Công ẩn trong đó không trở về.
Hang Đông Kha thoả tính lười và đơn sơ,
Bỏ bê cả việc chải tóc nữa.

Bản dịch của mailang

Chưa rảnh dạo Thương Hải,
Chiến tranh dậy khắp phương.
Núi mưa, dầm quán khách,
Lá lạnh, rụng biên cương.
Bàng, ẩn không quay lại,
Nguyễn, đi vui ấy dường.
Đông Kha hợp tính nhác,
Chẳng bận mái đầu sương.
(Năm 759)

[1] Tự Tự Tông 嗣宗, người Trần Lưu (Hà Nam), một trong Trúc Lâm thất hiền, nghe nói trong dinh có nhiều rượu, xin vào đó làm Bộ binh hiệu uý để có rượu uống.
[2] Bàng Đức Công, người Tương Dương cuối đời Đông Hán. Lưu Biểu 劉表 nhiều lần mới ra hợp tác, nhưng ông từ chối về ẩn ở núi Lộc Môn, mang cả nhà vào rừng hái thuốc kiếm sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 15