18/05/2024 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cận văn
近聞

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 07:30

 

Nguyên tác

近聞犬戎遠遁逃,
牧馬不敢侵臨洮。
渭水逶迤白日淨,
隴山蕭瑟秋雲高。
崆峒五原亦無事,
北庭數有關中使。
似聞贊普更求親,
舅甥和好應難棄。

Phiên âm

Cận văn Khuyển Nhung viễn độn đào,
Mục mã bất cảm xâm Lâm Thao.
Vị thuỷ uy di bạch nhật tịnh,
Lũng sơn tiêu sắt thu vân cao.
Không Đồng, Ngũ nguyên[1] diệc vô sự,
Bắc Đình[2] sổ hữu Quan Trung sứ.
Tự văn tán phổ[3] cánh cầu thân,
Cữu sanh[4] hoà hảo ưng nan khí.

Dịch nghĩa

Mới nghe đây bọn giặc Khuyển Nhung đã chạy xa,
Dân chăn ngựa người Hồ không dám xâm phạm vùng Lâm Thao nữa.
Sông Vị uốn éo cả ngày yên tĩnh,
Núi Lũng gió vi vu, mây thu cao.
Vùng Không Đồng, Ngũ nguyên cũng không có gì sảy ra,
Vùng Bắc Đình có một số đại diện nhà vua từ Quan trung tới.
Giống như nghe vua Thổ Phồn mong cầu thân,
Giao hảo giữa cậu cháu khó lòng mà bỏ đi được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe đồn Khuyển Nhung đã chạy xa,
Lâm Thao hết dẫn đàn ngựa qua.
Sông Vị êm đềm trôi dưới nắng,
Lũng sơn sáng loáng mây thu rà.
Không Đồng, Ngũ nguyên vẫn thái bình,
Vài sứ Quan Trung tới Bắc Đình
Chúa Phiên như muốn tình thân kết,
Liên hệ thông gia khó dứt tình.
(Năm 766)

[1] Đời Đường có Tất nguyên, Bạch Lộc nguyên, Thiếu Lăng nguyên, Cao Dương nguyên, Tế Liễu nguyên.
[2] Ở Tây Vực, đời Đường lập vùng này làm Bắc Đình đô hộ phủ.
[3] Chữ phiên âm từ chữ Tây Tạng, chỉ vua Thổ Phồn. Đường Trung Tông từng hoà thân với Thổ Phồn và gả công chúa để kết thân.
[4] Tình nghĩa nhờ hôn nhân mà có. Đỗ Phủ châm biếm việc gả bán này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cận văn