18/04/2024 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hữu xu 2
山有樞 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:08

 

Nguyên tác

山有栲,
隰有杻。
子有廷內,
弗灑弗掃;
子有鍾鼓,
弗鼓弗考。
宛其死矣,
他人是保。

Phiên âm

Sơn hữu khứ (khảo),
Thấp hữu nữu.
Tử hữu đình nội.
Phất sái phất tẩu (tảo).
Tử hữu chung cổ,
Phất cổ phất khứu (khảo).
Uyển kỳ tử hĩ,
Tha nhân thị bẩu (bảo).

Dịch nghĩa

Trên núi thì có cây khảo,
Dưới thấy thì có cây nữu.
Ngài có triều đình,
Mà không rưới nước, không quét sạch,
Ngài có chuông trống,
Mà không dộng, không đánh.
Nhỡ ngài đo ra mà chết,
Người khác sẽ giành lấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia cây khảo mọc lên,
Thấp thì cây nữu lại chen mọc đầy.
Triều đình kia cũng của ngài,
Mà không rưới nước cùng sai quyét chùi.
Trống chuông ngài có kia rồi,
Không hề khua đánh, sắm thời uổng công.
Nhỡ khi ngài chết vừa xong,
Người ta sẽ đến chiếm dùng sướng thay!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

khảo (đọc khứu cho hợp vận): cây sơn sư, giống như cây sư, màu hơi trắng, lá hẹp hơn.
nữu: cây ức, lá giống lá hạnh mà nhọn, màu trắng, da cây thì thật đỏ, sớ cây thì phần nhiều gút mắc ít khi suông sẻ, gỗ có thể làm cán cung.
khảo (đọc khứu cho hợp vận): đánh.
bảo: chiếm lấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Sơn hữu xu 2