25/05/2024 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền nhân ngữ
船人語

Tác giả: Trần Huy Luyện - 陳輝煉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2022 22:00

 

Nguyên tác

除卻今年今日前,
風波等事付前緣。
而今而後還相訂,
重整蘭槳涉大川。

Phiên âm

Trừ khước kim niên kim nhật tiền,
Phong ba đẳng sự phó tiền duyên.
Nhi kim nhi hậu hoàn tương đính,
Trùng chỉnh lan tương thiệp đại xuyên.

Bản dịch của Việt Thao

Bỏ phăng ngày trước, kể chi ra,
Sóng gió coi như chuyện đã qua.
Xin hãy từ nay cùng đính ước,
Chèo lan sửa lại vượt sông xa.
Năm 1884, triều đình Huế ký Hoà ước Patenôtre công nhận quyền bảo hộ của Pháp và ra lệnh các căn cứ kháng chiến phải bãi binh. Phần lớn sĩ phu Nam Định tuân lệnh giải tán nghĩa quân, nhưng rất bất mãn về hành động đầu hàng hèn nhát của triều đình. Họ trở về quê sống ẩn dật, không làm quan nữa. Một số sĩ phu khác không tuân lệnh triều đình, tiếp tục kháng chiến cho đến ngày kinh đô thất thủ (1885) thì sáp nhập vào phong trào Cần Vương. Trần Huy Luyện không trở về quê ngay theo lệnh của triều đình, cũng không tiếp tục chiến đấu tại tỉnh nhà, mà bỏ lên Bắc Giang gia nhập vào đạo quân của Đề Thám, sau mới chịu trở về sống đời ẩn dật.

Bài thơ này nói về việc bỏ hàng ngũ tại Bắc Giang về quê sinh sống, mượn lời người đi thuyền để tỏ rõ ý chí và hướng đi của mình. Ẩn dật, đối với ông, không phải cầu an đầu hàng, mà chuyển qua một đường lối tranh đấu khác cho thích hợp tình thế. Đó là tham gia phong trào Kinh Dân tại tỉnh nhà, với ý hướng giáo dục và hun đúc lòng yêu nước lớp hậu sinh, dưới hình thức mở trường dạy học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Luyện » Thuyền nhân ngữ