13/04/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 112

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:31

 

Đạo ở mình ta lấy đạo trung[1],
Chớ cho: đục, chớ cho: trong.
Ruộng liền đất ải, cày chưa chín,
Sách được câu thần, dạ những ngong.
Đời chẳng trọng người bằng trọng của,
Bạn dù hay mặt chửa hay lòng.
Nhẫn ta có biết nơi lành dữ,
Nẻo học thì thông, nẻo mịt mùng[2].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Đạo trung dung, không lệch bên nào.
[2] Mờ tối, không hiểu gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 112