29/11/2021 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài
和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其二-自述感懷

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 08:15

 

Nguyên tác

粘律成吟免怨嗟,
清騷未解意云何。
無才倚賴經生筆,
有幸追隨長者車。
政事文章歸表正,
宦途身世感榮花。
思公此後翹春信,
來復相期喜雁過。

Phiên âm

Niêm luật thành ngâm miễn oán ta,
Thanh tao vị giải ý vân hà.
Vô tài ỷ lại Kinh sinh[1] bút,
Hữu hạnh truy tuỳ trưởng giả[2] xa.
Chính sự văn chương quy biểu chánh,
Hoạn đồ thân thế cảm vinh hoa.
Tư công thử hậu kiều xuân tín,
Lai phục tương kỳ hỷ nhạn qua.

Dịch nghĩa

Làm thơ ngâm nga để khỏi lo
Mong mỏi chuyện vui thú thanh tao
Vì không tài nên phải nhờ đến ngòi bút của Kinh Sinh
May mắn được theo xe của bậc trưởng giả
Việc quan, việc văn chương là chuyện chính
Có được cuộc đời quan lại vinh dự
Nhớ ông cứ mong mỏi tin tức
Chờ đợi đến ngày gặp gỡ nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngâm nga thơ vịnh ấm êm lòng
Thích chuyện thanh tao ý cứ trông
Khiếu thiếu tài không nhờ kẻ giỏi
Dịp may phúc lớn học theo ông
Việc quan lo lắng cùng lo học
Cuộc sống vinh hoa dưới bệ rồng
Thương nhớ về ông trông bóng nhạn
Thư từ đi lại hẹn cùng mong
[1] Chỉ Trịnh Huyền 鄭玄, người Ðông Hán, viết rất nhiều sách về Kinh dịch, Kinh thi, Kinh thư, Luận ngữ, Kinh hiếu.
[2] Người lớn tuổi, người có đức độ hơn mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài