23/10/2021 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang các đối vũ hữu hoài hành cung Bùi nhị đoan công
江閣對雨有懷行營裴二端公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2015 06:56

 

Nguyên tác

南紀風濤壯,
陰晴屢不分。
野流行地日,
江入度山雲。
層閣憑雷殷,
長空水面文。
雨來銅柱北,
應洗伏波軍。

Phiên âm

Nam kỉ phong đào tráng,
Âm tinh lũ bất phân.
Dã lưu hành địa nhật,
Giang nhập độ sơn vân.
Tằng các bằng lôi ân,
Trường không thuỷ diện văn,
Vũ lai đồng trụ[1] bắc,
Ưng sái Phục Ba[2] quân.

Dịch nghĩa

Vùng nam sóng gió lớn,
Mờ mù đều không rõ.
Ruộng trôi vào vùng sáng trên đất,
Sông mất hút trong mây núi.
Tầng gác vang sấm lớn,
Quãng rộng mặt nước nổi vằn.
Mưa tới từ cột đồng phía bắc,
Từng thấm ướt quân của Phục Ba.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng nam gió sóng lớn,
Mù mờ khó nhận thay.
Đồng trôi trong nắng đất,
Sông lạc vào núi mây.
Sấm lớn vang từng gác,
Mặt nước nổi quãng xa.
Bắc Đồng trụ mưa tới,
Tưới ướt quân Phục Ba.
(Năm 770)

Lời tự: "Bùi Cầu dự thảo Tang Giới cố hữu hành dinh" 裴虯與討臧玠故有行營 (Bùi Cầu lúc đó tham dự cuộc đánh dẹp Tang Giới nên lập trại).

[1] Tương truyền khi Mã Viện đời Hán chinh phục miền nam có dựng cột đồng để ghi chiến công.
[2] Mã Viện 馬援 tự Văn Uyên, người vùng Mậu Lăng (nay là huyện Hưng Bình, Thiểm Tây), trước theo Ngôi Hiêu, sau phò Quang Vũ, được phong là Phục Ba tướng quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang các đối vũ hữu hoài hành cung Bùi nhị đoan công