27/01/2022 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Dung hải môn lữ thứ
思容海門旅次

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/06/2009 23:26

 

Nguyên tác

混一車書共幅員,
海雲橫界越南天。
三更夜靜銅龍月,
五鼓風清路鶴船。
夷落奉參期款塞,
閫臣愛國巧籌邊。
此身那得生還幸,
敢望班超到酒泉。

Phiên âm

Hỗn nhất xa thư[1] cộng bức viên,
Hải Vân hoành giới việt nam thiên.
Tam canh dạ tĩnh Đồng Long[2] nguyệt,
Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc[3] thuyền.
Di lạc phụng tham kỳ khoản tái,
Khổn thần ái quốc xảo trù biên.
Thử thân na đắc sinh hoàn hạnh,
Cảm vọng Ban Siêu[4] đáo Tửu Tuyền[5].

Bản dịch của Hải Trung

Cả mối cơ đồ một cõi chung
Về Nam địa giới Hải Vân giăng
Ba canh trăng tĩnh Đồng Long rạng
Năm tiếng trống lành Lộ Hạc rung
Đất ải man di này liệu nộp
Biên quan trấn giữ đã lo xong
Thân kia bảo mạng nào may mắn
Vọng tưởng Ban Siêu ở Tây vùng
[1] Sách Trung dung có câu: “Kim thiên hạ xa đồng quỹ, thư đồng văn” (Ngày nay trong thiên hạ, bánh xe cùng một trục, chữ viết cùng một loại chữ). Ở đây chỉ sự thống nhất.
[2] Vũng Đồng ở phía Nam Hải Vân.
[3] Tên một nước. Sách Đại Việt sử ký toàn thư có đoạn: “Tháng 10 năm Canh Tý [1360] thuyền buôn các nước Lộ Hạc, Trà Nha, Xiêm La đến Vân Đồn buôn bán, dâng vật lạ”.
[4] Tên nguời, Ban Siêu nguời đời Hậu Hán, có chí lớn, cầm quân đánh Tây Vực dẹp yên 50 nước.
[5] Tên đất, địa danh này thuộc tỉnh Cam Túc (cửa ngõ của Trung Quốc qua Tây Vực).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tư Dung hải môn lữ thứ