19/08/2022 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cung miếu bài 1

Tác giả: Trịnh Căn - 鄭根

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2022 23:06

 

Trung hưng đem lại vững nền vương,
Sửa dẹp nhiều thu sức đởm đương.
Uy hiển nhơn nhơn trên thánh toạ,
Lễ nghiêm chềm chễm trước kim đường.
Dõi truyền tôn xã muôn đời thịnh,
Sáng để huân danh bốn bể vang.
Ngữ thể đức kiền càng cảm kích,
Nỗi lòng truy viễn bức vân chương.
Lời dẫn (bằng chữ Hán): “Nghĩ hiếu đạo thờ tiên tổ, rõ rệt nhời giáo huấn, xem văn hay mà chuộng đưc trung thuần, xét việc tế tự mà suy đến căn nguyên tình đốc. Ôi! nghĩ các vị thánh vương rất là tôn kính, một lòng giúp đỡ sửa sang nghiệp nhớn, phấn chấn anh uy dũng lược, trừ kẻ tiếm nghịch, điềm quái gở, yên vạc rồng, lấy lại thần kinh, mở mang cõi đất, hưng khởi việc đời. Hiệu lệnh ầm ầm như gió sấm, cương trù vằng vặc như mặt giăng mặt giời, mơn mởn tam cương cửu trù như mùa xuân, rờ rỡ như mùa hè, trăm thần ủng hộ, chín cõi quy phục. Giữ triều đình ngay thẳng để đặt phép công bằng, khắp hoàn hải đều khuôn nung đúc, công giáo dục sánh cùng giời đất, nhân ân thấm nhuần muôn vật. Xa gần đều nhờ mây tạnh, ngang dọc cùng vết bánh xe, vận tốt như giời sáng vằng vặc, mối truyền như dây dài miên viễn. Nhớ công xây dựng khó nhọc, cơ nghiệp đắp nên, nối theo làm thêm sáng sủa, công to phép thịnh, rõ ràng trong sách vở, chính tốt mưu hay, để mãi như rùa để bói, như gương để soi, trông như núi cao, lòng mến nhường nào, cảm động vun giồng, chưa từng mẩy may báo bổ, chép lại hai bài tán dương, hầu tỏ lòng kính mến.”

Nguồn: Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ”, Tri tân tạp chí, số 30, ngày 7-1-1942; dẫn theo: Ngự đề Thiên Hoà doanh bách vịnh thi tập, sách viết của Trường Bác Cổ, số AB 544, tờ 5a-6b

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Căn » Vịnh cung miếu bài 1