05/12/2022 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phương kính
方鏡

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 13:05

 

Nguyên tác

背如刀截機頭錦,
面似升量澗底泉。
銅雀臺南秋日得,
照來照去已三年。

Phiên âm

Bối như đao tiệt cơ đầu cẩm,
Diện tự thăng lường giản để tuyền.
Đồng Tước[1] đài nam thu nhật đắc,
Chiếu lai chiếu khứ dĩ tam niên.

Dịch nghĩa

Lưng gương sắc như dao cắt gấm trên khung dệt,
Mặt có thể làm con suối dưới chân thác lên xuống.
Nhặt được ở phía nam đài Đồng Tước trong một ngày thu,
Đến nay soi qua soi lại đã được ba năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lưng như dao dùng khung dệt gấm
Mặt chiếu hình suối ngắm xuống lên
Đồng đài lượm được một phen
Soi qua soi lại đã liền ba năm
[1] Đài do Tào Tháo đời Tam Quốc cho xây năm 210 làm chỗ dưỡng già, nay ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Phương kính