21/09/2020 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thái trung đại phu Lê Dung Trai bắc hành
送太中大夫黎庸齋北行

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 08:51

 

Nguyên tác

黎家人物越邦香,
公也籃青出異常。
一郡生靈惟借寇,
九重使者重煩張。
匣中秋水清長路,
馬上春風聽異鄉。
早向南臺專對了,
經歸夔禹佐吾皇。

Phiên âm

Lê gia nhân vật Việt bang hương,
Công dã lam thanh xuất dị thường.
Nhất quận sinh linh duy tá Khấu[1],
Cửu trùng sứ giả trọng phiền Trương[2].
Hạp trung thu thuỷ thanh trường lộ,
Mã thượng xuân phong thính dị hương.
Tảo hướng Nam Đài[3] chuyên đối liễu,
Kinh quí Quỳ, Vũ[4] tá ngô hoàng.

Dịch nghĩa

Người họ Lê là hương thơm nước Việt,
Ông là người vượt lên khác thường trong đám lam thanh.
Dân trong một quận chỉ xin cho mượn họ Khấu ở lại,
Nhưng sứ giả của triều đình lại phải phiền đến họ Trương.
Nước mùa thu trong hộp quét sạch bụi đường trường,
Gió xuân trên mình ngựa mặc sức ruổi rong nơi đất khách.
Hãy sớm đến Nam Đài để làm việc chuyên đối cho chu tất,
Khi trở về đem tài năng của Quỳ, Vũ phò tá vua ta.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nước Việt, dòng Lê sực nức hương,
Lam thanh xuất hiện đấng phi thường.
Sinh linh khắp quận lưu ông Khấu,
Sứ giả nhà vua uỷ họ Trương.
Trong hộp nước thu trừ dặm thẳng,
Gió xuân mình ngựa thổi tha hương.
Nam Đài sớm trổ tài chuyên đối,
Quì, Vũ khi về giúp thánh vương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Khấu Tuân, một trong 28 công thần của Hán Quang Vũ đế (5 TrCN – 37) được vẽ hình treo trong Vân đài do có công phò vua tái lập nhà Hán (Đông Hán). Ông từng làm quan cai trị Dĩnh Xuyên, khi vua điều chuyển đi nơi khác, dân địa phương xin vua cho ông ở lại thêm một năm.
[2] Trương Khiên (164 TrCN – 114 TrCN), sứ giả nhà Tây Hán, rất thành công ở Tây Vực, có đóng góp lớn trong việc xác lập con đường tơ lụa.
[3] Kim Lăng, kinh đô nhà Minh.
[4] Quỳ là nhạc quan, chịu trách nhiệm giáo hoá; Vũ chịu trách nhiệm trị thuỷ. Cả hai đều là bầy tôi hiền của vua Thuấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tống thái trung đại phu Lê Dung Trai bắc hành