06/06/2023 13:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm cũng bạn với ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 10:17

 

Trăm năm cũng bạn với ta,
Gặp nơi long ẩn thuỷ ba cũng đừng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm cũng bạn với ta