02/12/2022 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân (II)
王昭君 (II)

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:48

 

Nguyên tác

一回望月一回悲,
望月月移人不移。
何時得見漢朝使,
為妾傳書斬畫師。

Phiên âm

Nhất hồi vọng nguyệt nhất hồi bi,
Vọng nguyệt nguyệt di nhân bất di.
Hà thì đắc kiến Hán triều sứ,
Vi thiếp truyền thư trảm hoạ sư.

Dịch nghĩa

Mỗi lần trông trăng là một lần bi thương
Trông trăng, trăng di chuyển mà người thì không
Bao giờ được gặp sứ giả Hán triều
Vì thiếp truyền bức thư xin chém người thợ vẽ.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Mỗi độ trông trăng mỗi độ sầu
Trăng đi, người chẳng được theo nhau
Bao giờ gặp sứ thần triều Hán
Gửi bức thư xin chém họ Mao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Vương Chiêu Quân (II)