01/12/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm kính trình Bách trung thừa
覽鏡呈柏中丞

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 12:44

 

Nguyên tác

渭水流關內,
終南在日邊。
膽銷豺虎窟,
淚入犬羊天。
起晚堪從事,
行遲更學仙。
鏡中衰謝色,
萬一故人憐。

Phiên âm

Vị thuỷ lưu quan nội,
Chung Nam tại nhật biên.
Đảm tiêu sài hổ quật,
Lệ nhập khuyển dương thiên.
Khởi vãn kham tòng sự,
Hành trì cánh học tiên.
Kính trung suy tạ sắc,
Vạn nhất cố nhân liên.

Dịch nghĩa

Sông Vị chảy bên trong vùng cửa ải,
Núi Chung Nam bên kinh đô.
Tới hang sói hổ, sợ tan gan,
Vào vùng chó dê nước mắt rơi.
Dậy trễ nên khó theo việc làm,
Đi chậm nên lỡ học phép tiên.
Trong gương vẻ mặt ốm yếu,
May ra được người cũ thương hại.

Bản dịch của Nhượng Tống

Núi Nam gần nẻo mặt trời
Với trông sông Vị cách vời ải quan
Hạng hùm mấy độ mật tan?
Cõi đời dê chó lệ tràn như mưa
Làm quan nhưng thích ngủ trưa
Học tiên nhưng bước rậm rờ không nên
Trong gương thơ thẩn ngắm nhìn
Vẻ suy hoạ có người quen thương cùng
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lãm kính trình Bách trung thừa