18/04/2021 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phúc Châu Phùng phán trí sĩ tặng thi vận
和福州馮州判致仕所贈詩韻

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 08:40

 

Nguyên tác

州郡閒留兆杜名,
秋風鶴夢喚來醒。
到家迎候歡童稚,
滿座親朋讓父兄。
晝永焚香揮玉麈,
興來索酒指銀瓶。
後人自有後人計,
此義知公久已明。

Phiên âm

Châu quận nhàn lưu Triệu, Đỗ danh,
Thu phong hạc mộng hoán lai tinh.
Đáo gia nghinh hậu hoan đồng trĩ,
Mãn tọa thân bằng nhượng phụ huynh.
Trú vĩnh phần hương huy ngọc chủ,
Hứng lai sách tửu chỉ ngân bình.
Hậu nhân tự hữu hậu nhân kế,
Thử nghĩa tri công cửu dĩ minh.

Dịch nghĩa

Nơi châu quận, để lại tiếng thơm như ông Thiệu, ông Đỗ,
Gió thu đã gọi tỉnh giất mơ chim hạc.
Về đến nhà, trẻ thơ đón hầu vui vẻ,
Bà con bạn hữu đầy nhà kính nhường bậc cha anh.
Ngày dài, đốt hương, phe phẩy chiếc phất trần,
Hứng đến, đòi rượu, trỏ vào chiếc bình bạc.
Người đời sau tự có sinh kế của người đời sau,
Nghĩa ấy chắc ngài đã hiểu rõ từ lâu.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiệu Đỗ quận châu tiếng thơm,
Gió thu tỉnh giấc mơ vườn hạc bay.
Về nhà trẻ đón vui thay,
Bà con bạn hữu kính đầy cha anh.
Ngày dài hương đốt phẩy trần,
Hứng đến đòi rượu trỏ thân chiếc bình.
Đời sau tự có kế sinh,
Nghĩa ấy ngài chắc hiểu rành từ lâu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Hoạ Phúc Châu Phùng phán trí sĩ tặng thi vận