03/08/2020 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý thượng thư mệnh kỹ ca tiễn hữu tác phụng thù
李尚書命妓歌餞有作奉酬

Tác giả: Thôi Nguyên Phạm - 崔元範

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:12

 

Nguyên tác

羊公留宴峴山亭,
洛浦高歌五夜情。
獨向柏臺爲老吏,
可憐林木響餘聲。

Phiên âm

Dương công lưu yến Nghiễn Sơn đình,
Lạc Phố cao ca ngũ dạ tình.
Độc hướng Bách đài vi lão lại,
Khả lân lâm mộc hưởng dư thanh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Quan hiền ý tiễn xiết chân thành,
Người đẹp lời ca nặng nghĩa tình.
Chức lại riêng già nơi phủ quạ,
Nghĩ thương cây lá vọng âm thanh.
Thôi Nguyên Phạm làm Giám sát Ngự sử ra thanh tra Chiết Đông. Trước đó Quan sát sứ Chiết Đông Lý Nạp có một đêm lên vọng lâu trong thành nghe lời hát rằng "Nhạn Môn sơn thượng nhạn sơ phi" (Chim nhạn vừa bay núi Nhạn Môn), âm điệu gấp gáp thê thiết. Nạp gọi tới hỏi, người hát thưa rằng "Thiếp là con hát ra khỏi sổ tên Thịnh Tiểu Tùng". Đến hôm Nguyên Phạm thanh tra xong trở về kinh, Nạp hội quan viên ở mạc phủ bày tiệc đưa chân, sai Tiểu Tùng hát, mỗi khách trên tiệc đều làm một bài thơ tứ tuyệt để tiễn (xem bài "Mệnh kỹ Thịnh Tiểu Tùng ca tiễn Thôi thị ngự hoàn khuyết" của Lý Nạp 李訥).

Nguyên Phạm hiểu ý chúc tụng của Nạp, bèn làm một bài thơ từ tạ bằng bài thơ này. Khách trên tiệc có người nói "Quan Thị ngự là Trung thư nơi gác Phượng, tiền trình như chim phượng, làm sao mà già nơi phủ quạ (thời Hán trong phủ Ngự sử trồng nhiều cây bách, có đàn quạ hoang vài ngàn con tụ tập, sáng bay đi tối bay về, người ta vì thế gọi phủ Ngự sử là Bách đài hay Ô đài) được, xin ngài sửa câu ấy". Nguyên Phạm không chịu, đến mùa thu đi xét án ngục tại Tiêu Trung, chết ở chức Ngự sử.

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Nguyên Phạm » Lý thượng thư mệnh kỹ ca tiễn hữu tác phụng thù