27/11/2021 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống điện trung Dương Giám phó Thục kiến tướng công
送殿中楊監赴蜀見相公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 10:35

 

Nguyên tác

去水絕還波,
泄雲無定姿。
人生在世間,
聚散亦暫時。
離別重相逢,
偶然豈定期。
送子清秋暮,
風物長年悲。
豪俊貴勳業,
邦家頻出師。
相公鎮梁益,
軍事無孑遺。
解榻再見今,
用才復擇誰。
況子已高位,
為郡得固辭。
難拒供給費,
慎哀漁奪私。
干戈未甚息,
紀綱正所持。
泛舟巨石橫,
登陸草露滋。
山門日易久,
當念居者思。

Phiên âm

Khứ thuỷ tuyệt hoàn ba,
Duệ vân vô định tư.
Nhân sinh tại thế gian,
Tụ tán diệc tạm thì.
Ly biệt trùng tương phùng,
Ngẫu nhiên khởi định kỳ.
Tống tử thanh thu mộ,
Phong vật trường niên bi.
Hào tuấn quý huân nghiệp,
Bang gia tần xuất sư.
Tướng công trấn Lương, Ích,
Quân sự vô kiết di.
Giải tháp tái kiến kim,
Dụng tài phục trạch thuỳ.
Huống tử dĩ cao vị,
Vi quận đắc cố từ.
Nan cự cung cấp phí,
Thận ai ngư đoạt ti.
Can qua vị kham tức,
Kỷ cương chính sở trì.
Phiếm chu cự thạch quáng,
Đăng lục thảo lộ tư.
Sơn môn nhật dị cửu,
Đương niệm cư giả tư.

Dịch nghĩa

Nước trôi ngăn không cho sóng quay ngược lại,
Mây lơ lửng thì không có hình thù nhất định.
Người ta sống ở đời,
Việc gặp gỡ hay chia li đều là tạm thời mà thôi.
Chia tay rồi mà sau đó còn gặp lại,
Đó là vì ngẫu nhiên chứ chẳng phải do mình định trước.
Tiễn anh vào một chiều thu trong,
Phong cảnh qua nhiều năm buồn thảm.
Các người tài giỏi quí trọng sự nghiệp lớn,
Nhiều lần mang quân ra cứu nước.
Đỗ Hồng Tiệm đã có công trấn giữ Lương Châu, Ích Châu,
Việc quân sự không dám sơ sót chút nào.
Nay gặp lại ngả ghế tiếp đãi,
Dùng đến tài còn phải chọn ai nữa.
Huống hồ anh đã có địa vị cao,
Vì địa phương mà anh được chiếu cố.
Khó chối từ tiền đi đường,
Cẩn thận việc biển thủ.
Chiến tranh chưa chịu chấm dứt,
Thì luật lệ lại càng phải nên duy trì.
Lướt thuyền nơi có đá lớn chắn ngang,
Lên bờ thì cỏ sương còn ướt đẫm.
Từ lâu sống những ngày thanh thả trong nhà nơi núi,
Đáng lưu ý để người ở nhà trong núi đó suy nghĩ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước trôi sóng chẳng lui,
Mây nổi không khuôn khổ.
Người sống trong cõi đời,
Hợp tan đều tạm bợ.
Gặp lại sau khi lìa,
Do ngẫu nhiên mà có.
Tiễn anh chiều thu trong,
Cảnh đời năm dài khổ.
Bậc tài quí danh vang,
Xuất quân giữ lãnh thổ.
Quan lớn đóng Ích, Lương,
Việc quân không bỏ lỡ.
Nay lại được tới thăm,
Dùng tài, chọn ai đó.
Huống anh chức đã cao,
Vì quận, được chiếu cố.
Khó chối tiền ăn đường,
Cẩn thận việc biển thủ.
Chiến tranh chẳng chịu ngưng,
Kỷ cương càng lo giữ.
Đá lớn chắn, ngồi thuyền,
Cỏ đẫm sương, lên bộ.
Cửa núi ngày nhàn lâu,
Người ở, xin nghĩ hộ.
(Năm 766)

Lời tự: “Đỗ Hồng Tiệm trấn Thục, tích Dương Viêm vi phán quan” 杜鴻漸鎮蜀,辟楊炎為判官 (Đỗ Hồng Tiệm trấn giữ đất Thục, vời Dương Viêm vào giữ chức phán quan).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống điện trung Dương Giám phó Thục kiến tướng công