01/10/2020 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật mạn hứng
春日漫興

Tác giả: Nguyễn Phước Dục - 阮福昱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 12:15

 

Nguyên tác

新詩貧後索,
舊事夢中生。
地僻無人到,
從來不世情。

Phiên âm

Tân thi bần hậu sách,
Cựu sự mộng trung sinh.
Địa tịch vô nhân đáo,
Tòng lai bất thế tình.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sau nghèo thơ mới giục,
Trong mộng chuyện xưa sinh.
Đất hẹp không người tới,
Lòng xưa khác thế tình.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phước Dục » Xuân nhật mạn hứng