22/01/2022 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người Hungary ở ngoại quốc
A külföld magyarjaihoz

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2012 18:16

 

Nguyên tác

Ti fekélyek a hazának testén,
Mit mondjak felőletek?
Hogyha volnék tűz: kiégetnélek,
Égetném rosz véretek.

Nem vagyok tűz, nincs emésztő lángom;
De van éles hangu szóm,
Mely reátok átkait kiáltja,
Átkait irtóztatón.

Annyi kincse van hát e hazának,
Hogy nem is fér benne meg?
Hiszen e hon, e boldogtalan hon
Oly szegény és oly beteg.

És ti rablók! amit orvosságra
Izzad kínnal e haza:
Elhordjátok idegen bálványtok,
A külföld oltárira.

E hazán, mely porban esd kenyérért.
Nem esik meg szívetek;
Míg ő vért sír, poharaitokba
Kinn ti a bort töltitek.

És csak akkor tértek vissza, már ha
Koldusbot van nálatok:
Kit koldussá tettetek, hogy tőle
Ismét koldulhassatok.

Amiként ti e szegény hazából
Magatok száműzitek:
Vesse úgy ki csontotokat a sír
S a mennyország lelketek!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Các anh, những ung nhọt trên mình Tổ quốc
Cùng các anh, ta phải nói những gì?
Nếu là lửa thì ta phải đốt
Đốt ra tro máu xấu các anh đi

Ta không là lửa, không là ngọn lửa hồng đốt phá
Nhưng ta có nhiều tiếng nói sắc như gai
Ta sẽ ném cho các anh những lời chửi rủa
Bằng những câu độc ác nhất đời

Tổ quốc này có kho báu gì đây?
Các của cải có hay không có?
Tổ quốc này, Tổ quốc đáng thương này
Bệnh đã nặng còn xiết bao nghèo khổ

Các anh, bầy trộm cướp lại mang đi
Những tài sản bằng máu xương Tổ quốc
Các anh tất cả đã mang đi
Để cúng tế cho tượng thờ ngoại quốc

Bọn các anh không hề có xót thương Tổ quốc
Đang ăn xin ở giữa bùn lầy
Đang chảy máu, đang chảy tràn nước mắt
Ở nước ngoài các anh phè phỡn no say

Khi các anh cầm đến gậy ăn mày
Các anh mới mò về Tổ quốc
Để xin ăn, mà rõ ràng kỳ thực
Vì các anh, Tổ quốc mới ăn mày

Từ bỏ Tổ quốc đáng thương này
Các anh đi, dặm đường xa đi mãi
Phần mộ phải ném xương các anh ra khỏi
Thiên đường cũng phải quăng đi hồn của các anh
Pest, 11-1844
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Gửi người Hungary ở ngoại quốc