26/09/2022 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn dã
Ländlich

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2010 18:35

 

Nguyên tác

Die Nachtigall, sie war entfernt,
Der Frühling lockt sie wieder;
Was Neues hat sie nicht gelernt,
Singt alte liebe Lieder.

Bản dịch của Trần Đương

Hoạ mi từng ở đâu xa
Mùa xuân giục giã thiết tha chim về
Chim đâu đã học được gì
Vẫn câu ca cũ hoạ mi hót hoài
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Thôn dã