27/10/2020 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kiều thị ngự
贈喬侍御

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 04:22

 

Nguyên tác

漢庭榮巧宦,
雲閣薄邊功。
可憐驄馬使,
白首為誰雄。

Phiên âm

Hán đình[1] vinh xảo hoạn,
Vân các[2] bạc biên công.
Khả liên thông mã sứ[3],
Bạch thủ vị thuỳ hùng.

Dịch nghĩa

Triều đình nhà Hán vinh danh các công thần,
Vẽ hình và ghi công trên Vân Đài.
Thương thay cho ông quan cưỡi ngựa xám.
Tóc đã bạc trắng rồi còn muốn lập công với ai nữa?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quan lớn vinh triều Hán
Công to để gác mây
Khá thương thông mã sứ
Đầu bạc mới hùng đây
Tên bài này còn được chép là "Đề tự sơn phong thụ tặng Kiều thập nhị thị ngự" 題祀山烽樹贈喬十二侍御.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Ở đây ám chỉ nhà Đường.
[2] Đài ghi tên các công thần nhà Đông Hán xây trong hoàng cung, trong đó có vẽ hình 28 danh tướng. Đời Đường không làm vậy.
[3] Chỉ Kiều thị ngự do không thường cưỡi ngựa thông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Tặng Kiều thị ngự