18/10/2021 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc sơn
玉山

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:57

 

Nguyên tác

玉山高與閬風齊,
玉水清流不貯泥。
何處更求迴日馭,
此中兼有上天梯。
珠容百斛龍休睡,
桐拂千尋鳳要棲。
聞道神仙有才子,
赤簫吹罷好相攜。

Phiên âm

Ngọc sơn[1] cao dữ Lãng Phong[2] tề,
Ngọc thuỷ[3] thanh lưu bất trữ nê.
Hà xứ canh cầu hồi nhật ngự[4],
Thử trung kiêm hữu thượng thiên thê.
Châu dung bách hộc long hưu thuỵ[5],
Đồng phất thiên tầm phượng yếu thê[6].
Văn đạo thần tiên hữu tài tử,
Xích tiêu xuy bãi hảo tương huề.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngọc Sơn cao ngất tày Lương Phong
Ngọc Thuỷ trong ngần chẳng bụi rong
Đâu chốn tìm mong xe chở nhật
Nơi này hẳn có gác lên không
Ngọc ngời trăm hộc rồng thao thức
Đồng vút ngàn tầm phụng ruổi dong
Nghe nói thần tiên tài tử lắm
Xích tiêu dứt khúc nắm tay cùng
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Núi Ngọc. Sách Sơn hải kinh - Tây sơn kinh chép: “Về phía tây ba trăm năm mươi dặm có ngọn núi tên là Ngọc Sơn, là nơi Vương Mẫu ở”, chú rằng: “Núi này có nhiều ngọc nên nhân đó mà đặt tên”.
[2] Tây Vương Mẫu truyện chép: Nơi Vương Mẫu ở có vườn Côn Lôn và Lãng Phong.
[3] Sách Thuỷ kinh chú chép: “Tế thuỷ chảy theo dòng đông bắc, hữu ngạn hội với Ngọc thuỷ”, chú rằng: “Dòng tây bắc của con sông này chảy qua núi Ngọc Phù, nên gọi là Ngọc thuỷ (sông Ngọc)”.
[4] Sách Quảng nhã chép: “Nhật ngự còn gọi là Hy Hoà”. Sách Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn chú rằng: “Mặt trời được chở trên cỗ xe có sáu con rồng kéo, Hy Hoà đánh cỗ xe đó, đến Ngu Uyên thì quay trở lại Lục Ly”.
[5] Sách Trang Tử - Liệt Ngự Khấu nói: “Ngọc giá ngàn vàng, ắt phải nằm trong hàm rồng nằm sâu dưới chín trùng vực thẳm, ông muốn được viên ngọc đó thì phải nhân khi nó ngủ mới lấy được”.
[6] Sách Mao thi - Đại nhã - Quyển nhĩ chú: cây ngô đồng là nơi chim phụng đậu nghỉ,... các sách bàn về chim phụng đều cho rằng loài phụng ăn trúc mà đỗ ở cây ngô đồng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ngọc sơn