03/02/2023 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy để Đức Chúa Trời được ngợi khen cả ngày và đêm
Let the Lord be praised both day and night

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/11/2019 07:21

 

Nguyên tác

The holy place of God in the Heaven
And I am the church for your dwelling in
The past, today and future
I will sing for you many powerful things of the Lord
My flute, guitar, mandolin,... All instruments will be moved to praise the Lord
We can dance to praise You
All species will praise Jehovah, Jesus Christ and the Holy Ghost
Being people must know how to thank the Lord
Because it was Jesus Christ died on the cross for our humankind being saved
The darkness and the evil and the sins will be melted when the Lord living with us
Let us pray to God; let confess ourselves to the Lord, He will forgiven
Those who hide sin will be harmed by Satan
Believe in the light of the Lord
He is the most wonderful way for us receiving happiness and eternal life
Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Amen.

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Hãy để Đức Chúa Trời được ngợi khen cả ngày và đêm

Nơi thánh của Thiên Chúa trên Thiên Đàng
Và tôi là nhà thờ cho Chúa ngự
Quá khứ, hôm nay và tương lai
Tôi sẽ hát cho Chúa nhiều điều quyền năng của Chúa
Sáo, ghi ta, măng-đô-lin của tôi,... Tất cả các nhạc cụ sẽ được chuyển động để ca ngợi Chúa
Chúng tôi có thể nhảy để ca ngợi Ngài
Tất cả các loài sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-xu Christ và Đức Thánh Linh
Là người phải biết cảm tạ Chúa
Bởi vì đó là Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá vì loài người chúng ta được cứu
Bóng tối và tà ác và tội lỗi sẽ bị tan chảy khi Chúa sống với chúng ta
Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa; Hãy xưng mình với Chúa, Ngài sẽ thứ tha
Những kẻ che giấu tội lỗi sẽ bị Satan làm hại
Hãy tin vào ánh sáng của Chúa
Ngài là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta nhận được hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia! Amen.
Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hãy để Đức Chúa Trời được ngợi khen cả ngày và đêm