10/12/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Lê Lai
詠黎來

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/09/2010 00:08

 

Nguyên tác

至靈山下四山幽,
自著黃袍誆楚矦。
他日東都新社稷,
肯教紀信獨安劉?

Phiên âm

Chí Linh[1] sơn hạ tứ sơn u,
Tự trước hoàng bào cuống Sở hầu[2].
Tha nhật Đông đô tân xã tắc,
Khẳng giao Kỷ Tín[3] độc an Lưu?

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Chí Linh bốn mặt núi đìu hiu,
Khoác áo hoàng bào, giặc mắc mưu.
Nhờ đó Đông đô xây nghiệp đế,
Riêng gì Kỷ Tín chết thay Lưu?
Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam Trần Tuấn Khải dịch, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
[1] Còn gọi là Linh Sơn, ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá, một căn cứ của khởi nghĩa Lam Sơn.
[2] Chỉ Hạng Vũ nước Sở.
[3] Lưu Bang (Hán Cao Tổ) khi cầm cự với Hang Vũ, bị Hạng Vũ vây ở Huỳnh Dương rất nguy, Kỷ Tín phải giả làm Lưu Bang ra đầu hàng để Lưu Bang được thoát, cũng như Lê Lai giả làm Bình Định vương Lê Lợi, để quân Minh bắt giết. Nhờ đó, Lê Lợi thoát được và lập nên nghiệp đế sau này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Vịnh Lê Lai