28/10/2020 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái nón

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 17:33

 

Mưa nào lệ[1], nắng nào âu[2] ?
Các cứ làm nên nón đội đầu.
Vành vạnh dường bằng vầng nhật nguyệt,
Vần vần mấy tựa tán công hầu.
Trùm mặt ngọc, mùi hương đượm,
Dạo đường hoa, bóng ác[3] thâu.
Cả mọn[4] thế gian nhờ phủ rợp,
Nào ai là chẳng đội lên đầu ?
[1] Sợ.
[2] Lo.
[3] Mặt trời.
[4] Kẻ lớn người nhỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cái nón