29/05/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ bạn cho áo

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:50

 

Tạ lòng nào biết lấy gì cân,
Thôi lại nôm na gọ mấy vần.
Hồ lạc kệ đời khoe tốt vỏ,
Tệ bào riêng tớ biết cho thân.[1]
Tháng năm vải nát ân còn để,
Non nước người xa cửa vẫn gần.
Áo rách, ồ hay! mà được bạn[2],
Cho hay nghĩa khí trọng muôn phần.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925
[1] Khổng Tứ nói: một người mặc áo cẩm bào rách (áo xấu) đứng với một người mặc áo Hồ lạc (áo tốt) mà không xấu hổ, chỉ có trò Do (ông Tử Lộ) được thế thôi.
[2] Tục ngữ: Áo rách mất bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Tạ bạn cho áo