22/01/2021 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đĩ dại làm hại thằng tù

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:21

 

Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho miếng bánh nó cù cả đêm.
Khảo dị:
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho miếng bột nó cù cả đêm.
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho ăn kẹo, nó cù cả đêm.
Đĩ dại làm hại thằng tù,
Nó cho cái kẹo, nó cù cả đêm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đĩ dại làm hại thằng tù