03/10/2022 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mị Châu
媚珠

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 22/10/2011 05:40

 

Nguyên tác

龜爪靈機已暗摧,
鵝毛錦褥尚招來。
願為珠玉彰忠信,
洗滌猶須井水杯。

Phiên âm

Quy trảo linh cơ dĩ ám tồi,
Nga mao cẩm nhục thượng chiêu lai.
Nguyện vi châu ngọc chương trung tín,
Tẩy địch do tu tỉnh thuỷ bôi.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Lẫy nỏ Kim Quy lấy trộm xong
Lần theo lông ngỗng rắc đường cùng
Ngọc châu hoá kiếp thân trung tín
Nước giếng thành Loa rửa sáng trong
Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Mị Châu