03/10/2023 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn ca thi
挽歌詩

Tác giả: Mâu Tập - 繆襲

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 23:19

 

Nguyên tác

生時遊國都,
死沒棄中野。
朝發高堂上,
暮宿黃泉下。
白日入虞淵,
懸車息駟馬。
造化雖神明,
安能復存我?
形容稍歇滅,
齒髮行當墮。
自古皆有然,
誰能離此者。

Phiên âm

Sinh thì du quốc đô,
Tử một khí trung dã.
Triêu phát cao đường thượng,
Mộ túc hoàng tuyền hạ.
Bạch nhật nhập ngu uyên,
Huyền xa tức tứ mã.
Tạo hoá tuy thần minh,
An năng phục tồn ngã?
Hình dung sảo yết diệt,
Xỉ phát hành đương đoạ.
Tự cổ giai hữu nhiên,
Thuỳ năng ly thử giả.

Bản dịch của Tản Đà

Sống thời kẻ chợ rong chơi
Chết thôi, đem bỏ ở nơi giữa đồng
Thềm cao ra lúc rạng đông
Chiều hôm yên giấc nằm trong suối vàng
Đầu sâu chim lặn vừng dương
Cái xe bốn ngựa sắp hàng nghỉ ngơi
Khôn thiêng dẫu đến thợ trời
Giữ sao còn lại thân người là ta?
Hình dung mất hết đi mà
Cái răng, cái tóc cũng là rụng rơi
Từ xưa khắp thẩy mọi người
Đố ai lánh khỏi quãng đời ấy chăng?
Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mâu Tập » Vãn ca thi