30/05/2023 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 18:06

 

Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm,
Qua với nàng duyên thắm mấy trăng.
Mẹ cha tuy chẳng bằng lòng,
Đôi ta cố giữ chữ đồng trăm năm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm