15/04/2021 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài
述懷

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 24/09/2010 22:44

 

Nguyên tác

報國臣心不敢虧,
那堪人事每相違。
臨軒有策歸臣揀,
制閫無才負主知。
一去故京投牒晚,
再來新所獻書遲。
此身榮辱何須掛,
敵愾丹忱死不衰。

Phiên âm

Báo quốc thần tâm bất cảm khuy,
Nam kham nhân sự mỗi tương vi.
Lâm hiên hữu sách quy thần giản,
Chế khổn vô tài phụ chủ tri.
Nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn,
Tái lai Tân Sở[1] hiến thư trì.
Thử thân vinh nhục hà tu quải,
Địch khái đan thầm tử bất suy.

Dịch nghĩa

Báo ơn nước, lòng kẻ làm tôi không dám thiếu sót,
Ngán cho nỗi việc đời thường hay trái ngược lòng mình.
Vào thi Đình có đối sách được nhà vua lựa chọn,
Ra giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến.
Từ kinh cũ ra đi không kịp dâng sớ,
Trở lại Tân Sở mới dâng thư lại chậm.
Thân này nào quản vinh hay nhục,
Lòng son thù giặc dầu chết cũng không phai.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Tinh thần báo quốc dám đơn sai,
Ngán nỗi lòng riêng trái việc đời.
Trước bệ tâu bày dầu có trước,
Ngoài biên đánh dẹp thẹn không tài.
Kinh thành nộp sớ hiềm không kịp,
Tân Sở dâng thư lại quá chầy.
Vinh nhục thân này chi xá kể,
Lòng son giết giặc chết không phai.
Nguồn: Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại, Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn, NXB Văn học, 1977 (in lần 2)
[1] Tên nghĩa là sở mới, là một căn cứ quân sự, thuộc ven núi tỉnh Quảng Trị. Tôn Thất Thuyết lập ra phòng khi kinh đô bị đánh thì rút ra tính chuyện kháng chiến lâu dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Thuật hoài