08/12/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi
論詩

Tác giả: Triệu Dực - 趙翼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 02:12

 

Nguyên tác

李杜詩篇萬人傳,
至今已覺不新鮮。
江山代有才人出,
各領風騷數百年。

Phiên âm

Lý Đỗ[1] thi thiên vạn nhân truyền,
Chí kim dĩ giác bất tân tiên.
Giang sơn đại hữu tài nhân xuất,
Các lĩnh phong tao[2] sổ bách niên.

Dịch nghĩa

Thơ Lý Đỗ hàng vạn người đọc
Đến nay đã không còn mới mẻ
Đời nào đất nước cũng nảy sinh người tài
Đều được xếp vào hàng phong tao mấy trăm năm

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tập thơ Lý, Đỗ miệng muôn người
Xem lại ngày nay đã cũ rồi
Sông núi sinh tài đời vẫn có
Lẫy lừng ai cũng một thời thôi
[1] Lý Bạch và Đỗ Phủ.
[2] Kinh thiQuốc phong, Sở từLy tao. Đây chỉ chung thi đàn. Lĩnh phong tao ý nói lãnh tụ thi đàn mở ra phong cách riêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Dực » Luận thi