19/08/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ trung uý Đỗ Tử Trừng
賜中尉杜子澄

Tác giả: Hồ Quý Ly - 胡季釐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2008 10:10

 

Nguyên tác

烏臺久矣噤無聲,
頓使朝庭風憲輕。
借問子澄懦中尉,
書生何事負平生?

Phiên âm

Ô Đài cửu hĩ cấm vô thanh,
Đốn sử triều đình phong hiến khinh.
Tá vấn Tử Trừng nhụ Trung uý,
Thư sinh hà sự phụ bình sinh?

Dịch nghĩa

Đã lâu rồi, chốn Ô Đài vẫn im hơi lặng tiếng,
Để cho phong thái, hiệu lệnh triều đình bị coi thường.
Thử hỏi Tử Trừng, viên Trung uý nhu nhược kia,
Là kẻ sĩ, sao lại phụ chí bình sinh vậy?

Bản dịch của (Không rõ)

Đài gián từ lâu tiếng vắng tanh,
Triều đình phép tắc bỗng xem khinh.
Tử Trừng, Trung uý sao mềm yếu ?
Kẻ sĩ không nên bỏ chí mình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Quý Ly » Tứ trung uý Đỗ Tử Trừng