06/10/2022 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp ông Hồ Bá Xuyên ở Mỹ Tho

Tác giả: Sương Nguyệt Anh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 17:10

 

Tài không sắc sắc không tài,
Lá úa nhành khô cũng tiếng mai.
Ngọc ánh chi nài son phấn điểm[1],
Vàng ròng há sợ sắc màu phai.
Ba giềng trước đã xe tơ vắn,
Bốn đức nay tua nối tiếng dài.
Dẫu khiến duyên này ra đến thế,
Trăng thu bóng xế rạng non đoài.
Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Ông Hồ Bá Xuyên ở Vĩnh Kim, Mỹ Tho gửi cho bà một bài thơ, ý muốn cùng bà chắp nối:
Trời đất ghen chi chữ sắc tài,
Vườn xuân vội úa bảy phần mai.
Gương loan đối bóng tuy còn rạng,
Nét thuỷ in mày sợ chóng phai.
Lăng líu duyên hồng tơ tóc ngắn,
Vấn vương phận liễu tháng ngày dài.
Bóng đào bao thuở thay đôi lứa,
Nỡ để trăng thu xế bóng đoài.
Bà đáp lại bằng bài thơ này.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
[1] Có sách chép là “Ngọc ánh chi nài son phấn lợt”. Chữ “son phấn lợt” không ăn với ngọc, vì ngọc làm gì có son phấn mà lợt với đậm? Thêm nữa “Ngọc ánh chi nài son phấn lợt” điệp ý với “Vàng ròng há sợ sắc màu phai”. Đề chữ Điểm đã thuận lời “ngọc không cần có son phấn điểm vào” lại thêm ý. Trên không cần thêm, dưới không sợ bớt. Một chữ nên, một chữ hư là thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sương Nguyệt Anh » Đáp ông Hồ Bá Xuyên ở Mỹ Tho