29/09/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô cung oán
吳宮怨

Tác giả: Vệ Vạn - 衛萬

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 11:24

 

Nguyên tác

君不見:
吳王宮閣臨江起,
不見珠簾見江水。
曉氣晴來雙闕間,
潮聲夜落千門裏。

句踐城中非舊春,
姑蘇臺下起黃塵。
隻今唯有西江月,
曾照吳王宮裏人。

Phiên âm

Quân bất kiến:
Ngô vương cung khuyết lâm giang khởi,
Bất quyển châu liêm kiến giang thuỷ.
Hiểu khí tình lai song khuyết gian,
Triều thanh dạ lạc thiên môn lý.

Câu Tiễn thành trung phi cựu xuân,
Cô Tô đài hạ khởi hoàng trần.
Kỳ kim duy hữu Tây giang nguyệt,
Tằng chiếu Ngô vương cung lý nhân.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Người thấy chăng,
Cung gác vua Ngô dựng bên sông
Chẳng cuốn rèm châu cũng thấy dòng
Sớm xa nắng rạng hai tầng cửa
Đêm xuống triều lơi vẳng ngàn trùng

Trong thành Câu Tiễn xuân chẳng cũ
Dưới đài Cô Tô bụi vàng tung
Đến nay chỉ thấy trăng sông trước
Từng soi những người trong Ngô cung
Nguồn: Đường - Thơ một thuở (Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh biên dịch), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vệ Vạn » Ngô cung oán