24/01/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (IX)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 15:30

 

Nguyên tác

臥時念佛莫開聲,
鼻息之中好繫名。
一枕清風秋萬里,
半床明月夜三更。
無如塵纍心難斷,
惟有蓮華夢易成。
睡眼朦朧諸佛現,
覺來追記尚分明。

Phiên âm

Ngoạ thời niệm Phật mạc khai thanh,
Tỵ tức chi trung hảo hệ danh.
Nhất chẩm thanh phong thu vạn lý,
Bán sàng minh nguyệt dạ tam canh.
Vô như trần luỵ tâm nan đoạn,
Duy hữu liên hoa mộng dị thành.
Thuỵ nhãn mông lung chư Phật hiện,
Giác lai truy ký thượng phân minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Khi nằm niệm Phật thật lặng thinh,
Hơi thở nương theo giữ hiệu danh.
Một gối gió thanh trong vạn dặm,
Nửa giường trăng sáng khoảng ba canh.
Đã không trần luỵ tâm yên tịnh,
Duy có liên hoa mộng dễ thành.
Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện,
Tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (IX)