13/04/2021 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Phương Sóc

Tác giả: Huỳnh Tịnh Của

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:01

 

Vua Hán Võ đãi yến quần thần, nhơn vui nói qua sách tướng rằng: ‘Nhơn trung ai dài một tấc, thì hưởng thọ được trăm năm.”

Ông Đông Phương Sóc chầu một bên vùng cười rè, quan hữu tư tâu rằng ông ấy không cung kính. Ông Đông Phương Sóc cất mão chịu tội mà rằng: “Kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ, thât tình cười ông Bành Tổ mặt dài.”

Vua phán hỏi, ông Đông Phương Sóc tâu rằng: “Trong sách nói ông Bành Tổ sống tới tám trăm tuổi, kính vưng lời bệ hạ dạy, thì môi trên ông Bành Tổ phải thòng thòng tám tấc, suy ra thì mặt ông ấy phải dài hơn một trượng.”

Ông Võ đế nghe nói cũng tức cười.
Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Tịnh Của » Đông Phương Sóc