28/09/2022 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09
題道人雲水居其九

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 09/05/2010 07:30

 

Nguyên tác

數緣隱隱白雲洼,
疑是孤山處仕家。
夕霽在天風忽起,
殘霞照水雁橫沙。

Phiên âm

Sổ duyên ẩn ẩn bạch vân oa,
Nghi thị cô sơn xử sĩ gia.
Tịch tễ tại thiên phong hốt khởi,
Tàn hà chiếu thuỷ nhạn hoành sa.

Dịch nghĩa

Mấy gian nhà lấp ló trong thung mây trắng
Ngờ là nhà xử sĩ ở trong núi một mình
Chiều hôm trời tạnh, gió bỗng nổi lên
Ráng chiều chiếu nước, nhạn bay ngang.

Bản dịch của Phụng Hà

Trong thung mây trắng ẩn vài gian,
Ngỡ nhà xử sĩ biệt non ngàn.
Chiều hôm trời tạnh chợt gió nổi,
Ráng chiều soi nước, nhạn bay ngang.
Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09