05/12/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào chiết tý phật kỳ 2
嘲折臂佛其二

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 21:17

 

Nguyên tác

殿上光明夜夜燈,
一邊誰是盜渠肱。
此身不度誰身度,
頂禮空多遇野僧。

Phiên âm

Điện thượng quang minh dạ dạ đăng,
Nhất biên thuỳ thị đạo cừ quăng.
Thử thân bất độ thuỳ thân độ,
Đính lễ không đa ngộ dã tăng.

Dịch nghĩa

Trên điện đêm đêm ánh đèn sáng tỏ
Ai đã lấy trộm một cánh tay của ngài rồi
Thân này chẳng tự độ nổi còn độ cho thân ai nữa
Lễ bái chỉ làm lầm lỡ cho vị sư ông đồng nội rất nhiều

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đêm đêm trên điện ánh đèn chong
Phải cánh tay ngài trộm lấy không?
Không dộ nổi thân mà độ khác?
Cúi đầu làm lễ uổng sư ông!
Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Trào chiết tý phật kỳ 2