25/07/2024 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 2 - Dược mã quá kiều khê
題御屏畫圖其二-躍馬過橋溪

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2016 10:03

 

Nguyên tác

逐鹿屠龍若不休,
無情溪水一回頭。
登津若問源從出,
雎水滹沱最上流。

Phiên âm

Trục lộc đồ long[1] nhược bất hưu,
Vô tình khê thuỷ nhất hồi đầu.
Đăng tân nhược vấn nguyên tùng xuất,
Thư Thuỷ Hô Đà[2] tối thượng lưu.

Dịch nghĩa

Đuổi hươu giết rồng, như không nghỉ ngơi
Nước suối thật vô tình, mỗi khi ngoái đầu nhìn lại
Tới bến, nếu muốn hỏi nguồn từ đâu ra?
Từ mãi vùng thượng lưu sông Thư Thuỷ, Hô Đà

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đuổi giết hươu rồng có nghỉ đâu
Vô tình khe suối mỗi quay đầu
Hỏi nguồn bến nước từ đâu đến
Thư Thuỷ, Hô Đà ấy thượng lưu
[1] Đuổi hươu giết rồng. Hươu chỉ thiên hạ nhà Tần, rồng tức Tổ long, tên mà người ta thường gọi Tần Thuỷ Hoàng xưa. Vậy “đuổi hươu giết rồng” là ý nói giành lại thiên hạ của Tần Thuỷ Hoàng.
[2] Tên hai con sông. Thư Thuỷ là nơi Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đánh và chiến thắng Hạng Vũ; còn Hô Đà là nơi Hán Quang Vũ (Lưu Tú) đánh nhau với Hung Nô, lúc thua chạy đến con sông này, nước đã kết thành băng, quân đội qua sông xong, băng lại tan thành nước, nên địch không đuổi kịp. Hán Cao Tổ (Tây Hán) và Hán Quang Vũ (Đông Hán) đều là tổ tiên của Lưu Bị (Thục Hán). Vì vậy ở đây nhắc tới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 2 - Dược mã quá kiều khê