16/04/2021 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 31 - Nước non

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 19:30

 

Nước non nào phải của ai đâu,
Nhiều, ít, công, tư, mặc dầu!
Khó chẳng dơ, dường không chẳng luỵ,
Được thời bộc[1], bực mất thời âu.
Anh hùng người lấy tài làm trọng,
Ẩn dật ta hay thú có mầu.
Gẫm ấy ai phù vạc Hán[2],
Đồng Giang[3] rủ một tơ câu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Hai câu thực có sách phiên là:
Khó chẳng dở dang, không chẳng luỵ,
Được chăng hậm hực, mất chăng âu.
Có chẳng giữ giàng, không chẳng luỵ,
Được chăng háo hức, mất chăng âu.
Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Bộc lộ, phơi bày.
[2] Chỉ cơ đồ nhà Đông Hán, do Lưu Tú (Hán Quang Vũ) dựng lên.
[3] Nơi Nghiêm Quang (Nghiêm Tử Lăng) bỏ đi ở ẩn sau khi đã giúp Lưu Tú thành công dựng lại nghiệp nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 31 - Nước non