28/11/2022 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát muộn [Tặng Nghiêm nhị biệt giá]
撥悶【作贈嚴二別駕】

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2014 10:59

 

Nguyên tác

聞道雲安麴米春,
才傾一盞即醺人。
乘舟取醉非難事,
下峽銷愁定幾巡。
長年三老遙憐汝,
捩柁開頭捷有神。
已辨青錢防雇直,
當今美味入吾脣。

Phiên âm

Văn đạo Vân An[1] khúc mễ xuân,
Tài khuynh nhất trản tức huân nhân.
Thừa chu thủ tuý phi nan sự,
Hạ giáp tiêu sầu định kỷ tuần.
Trưởng niên tam lão[2] dao liên nhữ,
Liệt đà khai đầu tiệp hữu thần.
Dĩ biện thanh tiền phòng cố trực,
Đương kim mỹ vị nhập ngô thần.

Dịch nghĩa

Nghe nói rượu đế mùa xuân ở Vân An ngon,
Mới cạn một chén nhỏ là say ngay.
Đặt tiệc rượu trên thuyền không phải chuyện khó,
Đã định khi xuống kẽm sẽ uống tiêu sầu vài tuần.
Phu thuyền các người thật dễ thương,
Bẻ lái, quay đầu thuyền lẹ như thần.
Đã dành sẵn tiền để trả tiền thuê mướn,
Bây giờ các thức ngon lành đang đi qua môi tôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Vân An nổi danh rượu đế
Cạn một chung có thể say rồi
Trên thuyền tiệc rượu dễ thôi
Tiêu sầu xuống kẽm sẽ ngồi say sưa
Phu chèo thuyền các ngươi dễ mến
Bẻ lái rồi thuyền tiến như thần
Tiền thuê thuyền đã dành phần
Bây giờ rượu thịt môi ăn từ từ
(Năm 765)

[1] Tên đất, bên bờ Trường Giang, trong dãy núi Vu, phía nam tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Trưởng niên, tam lão là các từ người dân Vân An gọi phu chèo thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bát muộn [Tặng Nghiêm nhị biệt giá]