19/08/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm thời

Tác giả: Nguyễn Khuê (I)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 17:32

 

Mây mưa lợt đợt gió hiu hiu,
Một tiếng tò loe ruột chín chiều!
Cây cỏ đòi nơi buồn rượi rượi,
Non sông bốn mặt vắng thiu thiu.
Ải lang mờ mịt trời un khói,
Chằm nhạn lênh đênh nước tản bèo!
Ướm hỏi bao giờ bờ cõi cũ,
Ngậm cơm vỗ bụng thấy trời Nghiêu.
Bài thơ làm trong bối cảnh phong trào Cần Vương bị dẹp tắt, nền đô hộ Pháp đặt lên đất nước Việt Nam, các chiến sĩ ở hai mặt Bắc, Nam bị Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc bắt, lớp thì cùng Mai Nguyên soái đền nợ nước, lớp thì chịu cảnh tù đày, những kẻ xu thời thì chạy theo quân thù tìm vinh hoa.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuê (I) » Cảm thời