30/09/2022 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kha Thư ca
哥舒歌

Tác giả: Tây bỉ nhân - 西鄙人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2008 01:11

 

Nguyên tác

北斗七星高,
哥舒夜帶刀。
至今窺牧馬,
不敢過臨洮。

Phiên âm

Bắc Đẩu thất tinh cao,
Kha Thư[1] dạ đới đao.
Chí kim khuy mục mã,
Bất cảm quá Lâm Thao[2].

Dịch nghĩa

Bắc Đẩu chùm sao thất tinh trên cao
Ca Thư ban đêm đeo đao đứng giữ
Đến nay bọn ăn trộm mã
Không dám bén mảng lại Lâm Thao

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bắc Đẩu bảy ngôi cao
Kha Thư tối vác dao
Đến nay phường giữ ngựa
Không dám vượt Lâm Thao.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tên đầy đủ là Kha Thư Hàn, làm tả vệ lang tướng đời Đường, một mình với cây thương nghinh đạo tặc Thổ Phồn không dám bén mảng lại vùng Thanh Hải, sau này thăng làm Tây Bình quận vương.
[2] Tên đất, nay ở huyện Mân tỉnh Cam Túc, xưa là nơi hoang vắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tây bỉ nhân » Kha Thư ca