05/12/2022 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 3 (Than thân)

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 10:19

 

Tóc chen hai thứ chửa danh chi,
Thân hỡi là thân, thì[1] hỡi thì!
Chưa trả chưa đền ân đệ tử,
Thêm ngừng thêm tủi chí nam nhi.
Kẻ yêu, nên ít bề cao hạ[2],
Người ghét, càng nhiều tiếng thị phi.
Tay bé khôn bưng vừa miệng thế[3],
Giãi lòng ngay thảo cậy thiên tri[4].

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
3. Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73
4. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
5. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Thời thế, cơ hội.
[2] Cao thấp trên dưới, ý nói phân bì, khinh bỉ.
[3] Câu này cũng như câu tục ngữ “Tay đâu bịt được mồm thiên hạ”, ý nói mình không thể cầm giữ được người khen chê, bình phẩm. Bản in trên Nam phong tạp chí chép là “Tay ắt khôn bưng vừa miệng thế”.
[4] Trời biết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 3 (Than thân)